Služby mediátora
   V souvislosti s přijetím zákona o mediaci parlamentem ČR stoupá i v České republice význam tohoto způsobu řešení sporů. Zákon definuje mediaci takto:

   "Jedná se postup  při řešení konfliktů  za účasti jednoho  nebo  více  mediátorů, kteří  podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen strana konfliktu) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody."

   Velmi podstatná je v tomto mimosoudním řešení sporu osoba mediátora, který by měl mít nejen odbornou kvalifikaci pro tuto roli, ale disponovat i bohatými životními zkušenostmi v oblasti znalostí jednání s lidmi a řešení jejich vzájemných konfliktů.  

   JUDr. Pavel Němec poskytuje klientům službu v oblasti řešení sporů formou mediace. Toto řešení sporů mezi stranami má výhodu v tom, že stranám ve sporu.

1.šetří čas;
2.šetří finanční prostředky;
3.chrání klienty před důsledky vznikající na základě dlouhotrvajících soudních sporů.

   Výsledkem mediace je dohoda o mediaci, kde mediátor-advokát dbá, aby dohoda byla v souladu se zákonem, tzn., že pokud jedna ze stran dohodu nesplní, je tato právně vymahatelná. Před zahájením mediace uzavřou strany s mediátorem smlouvu o provedení mediace, která vymezí práva a povinnosti mezi stranami a mediátorem, včetně povinnosti mlčenlivosti mediátora o skutečnostech, o kterých se v rámci mediačního procesu dozví.
JUDr. Pavel Němec